7109fw fg white stone burs, to finish composite

7109FW FG White Stone Burs, to Finish Composite, includes FL2-Fw, CN1-Fw, RD1-Fw, RD2-Fw, TC1-Fw, 1 pc each model